ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಚಾರ್ಟ್ ಓದುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು?

ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಚಾರ್ಟ್ ಓದುವುದು ಹೇಗೆ ಹಾಗೂ ಅದರ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು?

ಎಲ್ಲಾ ಹೊಸ ಟ್ರೇಡರ್ಗಳು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ ಅನಲಿಸಿಸ್ ಎಂದರೆ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಚಾರ್ಟ್ ಓದುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಓದಬೇಕಾದ ಪುಸ್ತಕ: The Basics of Stock Market for Beginners ಓದಲೇಬೇಕಾದ ಪೋಸ್ಟ್: ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್...